Diplomová práce

DP v akademickém roce 2016/2017

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti navazujícího Mgr. studijního programu povinni vybrat si téma diplomové práce nejpozději během období výuky zimního semestru 2. ročníku studia.

Pro akademický rok 2016/2017 tedy platí, že téma diplomové práce si student musí vybrat od 1. 10. 2016 do 13. 1. 2017 (studenti 1. ročníku oboru CNP, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do 15. 9. 2017)!

Datum odevzdání diplomové práce (platí i pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ  v akademickém roce 2015/2016): 19. 5. 2017 do 15 hodin.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové diplomové práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2017): 18. 8. 2017 do 15 hodin.

 

Student je povinen odevzdat diplomovou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše). Pokud student ve stanoveném termínu diplomovou práci bez omluvy neodevzdá, nebo jeho omluva není přijata, je klasifikován stupněm „nevyhověl“. Omluva se předkládá děkanovi fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) s vyjádřením vedoucího katedry, která garantuje daný studijní obor.

Student si zapisuje diplomovou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za diplomovou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce (ve výjimečných případech, např. nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích garant oboru, jeho zástupce, vedoucí katedry garantující studijní obor nebo jeho zástupce). Tento zápočet musí být zapsán v KOSu a na základě tohoto zápisu může sekretariát oborové katedry přijmout diplomovou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOSu na základě jeho sdělení sekretariátem oborové katedry. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření posuzuje formální náležitosti garant oboru, jeho zástupce, anebo vedoucí oborové katedry a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOSu. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků hodnocení F má právo takovou práci obhajovat.

 

Student musí odevzdat diplomovou práci v tištěné i elektronické podobě.

Tištěná verze: každá práce se odevzdává v určeném termínu na sekretariátu oborové katedry v době od 8 do 15 hodin ve dvou svázaných výtiscích včetně dvou CD ROM nebo DVD (vložené ve vlepené obálce na vnitřní straně zadních desek a popisem: jméno, příjmení, DP a rok odevzdání), na kterých bude uloženo 5 níže uvedených souborů ve formátu pdf:

1) klíčová slova (čj i aj)

2) abstrakt česky

3) abstrakt anglicky

4)  naskenované zadání diplomové práce

5) kompletní diplomová práce

Elektronická verze: studenti odevzdávají diplomovou práci v elektronické verzi do 24.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (http://projects.fbmi.cvut.cz/). Postup vložení diplomové práce do systému PROJECTS je uveden zde. Do tohoto termínu lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií tištěné verze, která byla odevzdána (viz prohlášení studenta v rámci diplomové práce). Elektronická verze práce musí obsahovat naskenované zadání práce, případně přílohy a odevzdává se jako soubor PDF nebo ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy. Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB. Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČUT FBMI v českých studijních programech. V případě větších příloh je třeba kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz.

Kromě nahraného souboru s diplomovou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:

klíčová slova v ČJ

klíčová slova v AJ

abstrakt práce v ČJ

abstrakt práce v AJ

vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Detailní pokyny jsou sděleny studentům elektronickou poštou. 

Student vypracovává diplomovou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. V případě vypracování práce v jazyce anglickém obsahuje práce zadání v českém a anglickém jazyce.

Po úspěšném absolvování  státní závěrečné zkoušky obdrží vedoucí práce jeden výtisk diplomové práce s kopií zadání, druhý výtisk bude uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny. Na https://dspace.cvut.cz/ je udržována aktuální databáze obhájených diplomových prací (viz vysokoškolský zákon).

Studentovi řešícímu téma diplomové práce zadané externím pracovištěm může být  přidělen vedoucí diplomové práce z akademických pracovníků FBMI a externí odborník bude konzultantem. Oborová katedra může rozhodnout, že externí odborník může být přímo vedoucím práce.

Zadání diplomové práce obdrží student na sekretariátu oborové katedry na předepsaném formuláři nejpozději na začátku letního semestru 2. ročníku (typicky během 1. týdne letního semestru). Platnost zadání je omezena na dobu čtyř následujících semestrů. Studenti 1. ročníku oboru CNP, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2016/2017 obdrží zadání diplomové práce na začátku zimního semestru 2. ročníku (typicky během 1. týdne zimního semestru). Na zadání diplomové  práce je uvedena položka "Platnost zadání do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání diplomové práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování diplomové práce jsou pro studenty uvedeny na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Dalším důležitým dokumentem je Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu diplomových prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícím dokumentům jsou pro diplomové práce na všech oborech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

  • z hlediska odevzdávání elektronické přílohy práce budou studenti odevzdávat na CD ROM nebo DVD naskenované zadání diplomové práce, protože je nutné, aby oponenti i při obdržení pouze elektronické verze měli k dispozici zadání práce,
  • při vypracování diplomové práce v anglickém jazyce musí být v práci jak česká, tak i anglická verze zadání,
  • každá práce musí v úvodu obsahovat cíl/e práce v souladu se zadáním práce,
  • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25mm u všech okrajů,
  • rozsah diplomové práce se stanovuje na min. 60 stran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
  • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
  • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce http://www.cvut.cz/informace-pro-media/graficky-manual, a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
  • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
  • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (diplomová práce), viz vzor,
  • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro diplomové práce odevzdávané od 19. 5. 2017 a dále.

 

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablona pro psaní diplomové práce určená pro navazující magisterské studijní obory (BME a SIPZ) garantované katedrou biomedicínské techniky (prezenční i kombinovaná forma studia) je uvedena zde,

Šablona pro psaní diplomové práce určená pro navazující magisterské studijní obory (CNP) garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia) je uvedena zde.