Přijímací řízení

 

Přijímací řízení do akademického roku 2017/2018

Informace o přijímacím řízení v září 2017 (tzv. 2. kolo)

Bakalářské studijní obory

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek - zde

Ve všech bakalářských studijních oborech, pro které je vyhlášen mimořádný termín přijímacích zkoušek (viz vyhlášení výše), budou všichni uchazeči, kteří doloží v přihlášce průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium nejvýše 1,50 a kteří dodají nejpozději do čtvrtka 14. 9. 2017 do 9:30 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přijati bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči se musí dostavit k písemné přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky probíhají dne 14. 9. 2017. Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati.

Uchazeči, kteří ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí doložit alespoň potvrzení střední školy o úspěšném vykonání maturitní zkoušky.

Termín 14. 9. 2017 je pro všechny bakalářské studijní  obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 20. srpnu 2017 každému uchazeči zvlášť.

Uchazeče o obor Zdravotnický záchranář upozorňujeme, že v případě přijetí a zapsání se ke studiu dne 14. 9. 2017, musí hned od 18. 9. 2017 do 22. 9. 2017 odjet na úvodní soustředění. Více informací bude sděleno při zápisu ke studiu.

 Navazující magisterské studijní obory

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek - zde

Přijímací zkoušky probíhají dne 21. 9. 2017. Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati. Uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky musí totéž doložit nejpozději do čtvrtka 21. 9. 2017 do 9:30 hodin na studijní oddělení.

Uchazeči, kteří ještě nebudou mít diplom a dodatek k diplomu, musí doložit alespoň potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium.

Termín 21. 9. 2017 je pro všechny navazující magisterské studijní  obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 20. srpnu 2017 každému uchazeči zvlášť.

 
 

   

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 na FBMI ČVUT – přihlášky do 31.3.2017
(2. kolo do 14. 8. 2017)
 
Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Starší testy
Pozn.
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)
Biomedicínský technik
(studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor,  potvrzení KFS
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
NA
samoplátci
Optika a optometrie
(studijní obor OPT)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Biomedicínská informatika
(studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
Informační a komunikační technologie v lékařství
(studijní obor ICTM)
prezenční (PFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
 
***
Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)
Fyzioterapie
(studijní obor FZT)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Radiologický asistent
(studijní obor RA)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Zdravotnický záchranář
(studijní obor ZZ)
prezenční
ČJ
 
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
Zdravotní laborant
(studijní obor ZL)
prezenční
ČJ
okruhy CHEM+BIO,
zdrav. obor
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)
Plánování a řízení krizových situací
(studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
 
Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Starší testy
Pozn.
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)
Biomedicínský inženýr
(studijní obor BME)
prezenční
ČJ
zdrav. obor
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
NA
samoplátci
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
(studijní obor SIPZ)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
prezenční
RJ
NA
NA
samoplátci
Přístroje a metody pro biomedicínu
(studijní obor PMB)
prezenční
ČJ
 
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)
Civilní nouzové plánování
(studijní obor CNP)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ

 

 
Vysvětlivky:
Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.  
Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění (absolventi mohou po registraci na http://www.nconzo.cz/web/guest/home nastoupit jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnickém zařízení)
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)
samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 7 statutu ČVUT